การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพงานวัดผล และประเมินผล

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

เอกสารการควบคุมภายใน

            1. เอกสารใช้ร่วมกันทุกงานทุกแผนกวิชา 
                1.1  แผ่นพับการควบคุมภายใน
                1.2  ระเบียนตรวจเงินแผ่นดิน  2544

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 02:52 น.