ระเบียบปฏิบัติ

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

            ใภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีกำหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนระดับ ปวช. เป็นไปตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ระดับ ปวส. เป็นไปตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2546

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 00:23 น.