การจัดการศึกษา ปวช

การจัดการศึกษา ปวช.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:15 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ปวช.

           การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ คือ
           1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556
           2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ.  2547
           3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้้นสูง พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
     

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 06:54 น.