การจัดการศึกษา ป.ตรี

การจัดการศึกษา ปวส.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:15 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ปวส.

           การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ คือ
           1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546  พ.ศ.  2547
           2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2547
     

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 08:56 น.