หน้าที่งาน

หน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

หน้าที่ของงานวัดผลประเมินผล 

            ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2552 ข้อ  4.3 งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
            (1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
            (2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
            (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
            (4)  ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
            (5)  รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
            (6)  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
            (7)  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
            (8)  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
            (9)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
           (10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           (11)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           (12)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           (13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:03 น.