สอบ v net

การสอบ v net

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

การสอบ v net

            การสอบ v net เริ่มสอบครั้งแรก เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์  2555 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้วิทยาลัยฯ ในสังกัดทั้งหมดจัดให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาได้เข้าสอบทำข้อสอบ v net ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 18:29 น.