ผลสอบ v net ปวส. 2-57

ประกาศผลสอบ v net ปวช. 3 และ ปวส. 2 ปี 2557 (24-25 ม.ค. 58)

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

ประกาศผลสอบ v net ปีการศึกษา 2557

           1. ประกาศผลสอบ v net ปวส. 2 ที่สอบเมื่อ 25 มกราคม 2558

               วันนี้ 27  กุมภาพันธ์ 2557 สทศ. ได้ประกาศผลสอบ v net ของผู้เรียน ปว่ส. 2 ปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 43,874  คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีเข้าสอบ 86 คน  สอบผ่านทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 3 คน คือ 1) นางสาววาสนา บุญไพโรจน์ ปวส. 2 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (คุะแนน 62, 51) 2) นางสาวสุกัญญา  ศรีรอง ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี (คะแนน 53, 50) และนายอิศเรศ  เทพมา ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี (คะแนน 57, 53) รายละเอียดผลสอบมีดังนี้
               1.1 ผลสอบรายบุคคลแยกตามองค์ประกอบวิชาที่่ประเมิน pdf
                    ผลการสอบ v net ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา

           2. ประกาศผลสอบ v net ปวช. 3  ที่สอบเมื่อ 24 มกราคม  2557          

              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สทศ ได้ประกาศผลการสอบ v net ของผู้เรียน ปวช. 3 ปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 138,898 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีผู้เข้าสอบ 77 คน มีผลสอบ ผ่านทั้งภาคความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 1 คน คือ นายอภิสิทธิ์  ดาวัลย์  ปวช. 3 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (คะแนน 57, 53) รายละเอียดผลสอบทั้งหมดมีดังนี้

               2.1 ผลสอบรายบุคคลดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:32 น.