การวัดและประเมินผล

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

            ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีกำหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2557  มีรายละเอียด ดังนี้
            ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีที่ 36/2556  ลว. 25 ธันวาคม  2556 เรื่อง ประกาศตารางประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556
            คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีที่  335/2556 ลว. 25 ธันวาคม 2556
 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการจัดทำแบบประเมินผล ตรวจต้นฉบับ และตรวจผลการประเมิน ปลายภาคเรียนที่ 2/2556

            คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีที่ 336/2556 ลว. 25 ธันวาคม 2556
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 09:26 น.